Artikel 1: Identiteit

Beleza Beautycentrum
Nijenrodeweg 24 3077ES , Rotterdam
Telefoon : 010-2308673
WAT. 06 55707154
Email :belezanailsstudio@gmail.com
KVK :24416750
BTWnr :NL 226999981B01

 

Algemene voorwaarden en inschrijven formulier

1. +Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beleza Beautycentrum en een cliënt/cursisten waarop Beleza Beautycentrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij het maken van een afspraak of telefonisch of online gaat akkoord met de algemene voorwaarden.
b. Beleza Beautycentrum kan de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen zonder cliënt daarvan in kennis te stellen. Het is aan de cliënt om van tijd tot tijd te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd of niet. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op Belezanails.nl .Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website geplaatst zijn. Gewijzigde Algemene Voorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere Algemene Voorwaarden in de plaats.

2. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beleza Beautycentrum vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beleza Beautycentrum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beleza Beautycentrum behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beleza Beautycentrum zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

3. Geheimhouding

Zowel Beleza Beautycentrum als de cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die medegedeeld is tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beleza Beautycentrum is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

4. Inspanningen  Beleza Beautycentrum

Beleza Beautycentrum zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beleza Beautycentrum zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Dan wel aller eerst in advies wanneer nodig is binnen 5 werkdagen.

5. Afspraken

a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Beleza Beautycentrum melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Beleza Beautycentrum het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beleza ATT.:Beautycentrum de verloren tijd inkorten op de behandeling of afzeggen en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen."Onze behandelingen vragen om aandacht, waardoor situaties kunnen ontstaan waarbij afspraken kunnen uitlopen. We vragen om uw begrip en geduld als u ons beauty center bezoekt."


Beleza Beautycentrum moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. De cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor
b. Bij online afspraken is de cliënt verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van de benodigde gegevens. Indien gegevens onjuist of onvolledig, zijn verdere consequenties betreffende de afspraak te wijden aan cliënt. Cliënten kunnen 24 uur per dag en zeven dagen in de week een behandeling van zijn of haar keuze uitkiezen en een afspraak maken. Na het maken van een afspraak ontvangt de cliënt een afspraak bevestiging en info via e-mail en whatsapp. op de dag van de afspraak ontvangt de cliënt een herinnering.

ATT.: "Onze behandelingen vragen om aandacht, waardoor situaties kunnen ontstaan waarbij afspraken kunnen uitlopen. We vragen om uw begrip en geduld als u ons beauty center bezoekt."


Minimumleeftijd voor de behandelingen is 16 jaar. Anders moet bij het gezelschap van een volwassen iemand. Indien niet aan genoemde punten voldaan wordt kan de afspraak, zonder bericht vooraf, komen te vervallen.

6. Aansprakelijkheid

Beleza Beautycentrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beleza Beautycentrum is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beleza Beautycentrum is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7. Garantie op een behandelingen

Beleza Beautycentrum geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling en 7 dagen op de producten.
Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt heeft de behandeling laten onderhouden door een andere specialiste.

  • De cliënt andere producten dan de door de Beleza Beautycentrum geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de verrichte behandeling.

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de behandelingen niet heeft opgevolgd

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  • De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextension uitvallen.

  • De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien cliënt een allergische reactie ervaart zullen de wimperextension zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

8. Beschadiging & diefstal

Beleza Beautycentrum heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beleza Beautycentrum meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beleza Beautycentrum.

Beleza Beautycentrum moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal Beleza Beautycentrum de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij die inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt/cursist behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt/cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beleza Beautycentrum het recht de cliënt/cursist de toegang tot de deur te wijzen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beleza Beautycentrum en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die golden tijde van het tot stand coming van de overeenkomst.

12. Inschrijving

12a) Inschrijving als cursist gebeurt door middel van toezending per mail of post van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door invulling van het inschrijfformulier bij ons op locatie. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met Beleza Beautycentrum, verbindt de cursist zich voor de gehele duur van de cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld.
12b) Een mondelinge inschrijving of toezegging tot deelname is rechtsgeldig.
12c) Bij inschrijving gelden de volgende inschrijfregels:
− Indien een cursist minderjarig is, dient deze ingeschreven te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Deze ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger, die de overeenkomst voor de minderjarige aangaat, is te alle tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

12b. De cursist moet verhindering voor een cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de cursus telefonisch aan Beleza Beautycentrum melden.
Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Beleza Beautycentrum 50% van het honorarium voor de afgesproken cursus aan de cursist in rekening. De cursist dient bij het afzien van de cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkweken voorafgaande aan de cursus telefonisch aan Beleza Nagelstudio & Beautysalon melden. Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Beleza Beautycentrum 50% van het honorarium en de gemaakte onkosten aan de cursist in rekening. Indien de cursist meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beleza Beautycentrum de cursus in extreme te laat komende gevallen laten vervallen of verloren tijd inkorten op de cursus en in beide gevallen toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Beleza Beautycentrum moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cursist melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
− Beleza Beautycentrum behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgesproken.

− De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of bepaald zoals in de inschrijfregels en onze Algemene Voorwaarden.
− Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de cursist.
− Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
− Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord kan worden verwacht.
− Het is niet toegestaan de lessen te volgen zonder ingeleverd en ondertekend inschrijfformulier. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan de lessen zonder volledige betaling van het cursusgeld.
− Zonder uw bezwaar voor inschrijving van de cursus, doet Beleza Beautycentrum aan sociale media: er wordt gefilmd en gefotografeerd tijdens de lessen en andere demonstratiemomenten.
− Als de cursist niet tevreden is over Beleza Beautycentrum kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Beleza Beautycentrum. Dit dient schriftelijk te gebeuren per brief of per e-mail. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

13. Herroepingsrecht

13a) De cursist mag de overeenkomst binnen 14 dagen, beginnende op de dag van inschrijving, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
13b) Lid a is alleen van toepassing, als de cursist nog niet heeft deelgenomen aan de lessen of nog niet van start is gegaan met het opleidingsprogramma.
13c) De cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een schriftelijke verklaring te sturen naar Beleza Beautycentrum met daarin de mededeling dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Deze verklaring is uitsluitend geldig indien dit per post of e-mail gestuurd wordt, tevens dient de annulering bevestigd te worden door Beleza Beautycentrum

14. Betaling cursusgeld

14a) Het cursusgeld behoort 10 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding of workshop volledig te zijn voldaan. U heeft zonder betaling (voorafgaande de cursus) geen toegang tot de cursusruimte.
14b) Na ontvangst van uw inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Bij elke inschrijving wensen wij een aanbetaling van € 150,- voor administratie- en reserveringskosten.
14c) Het cursusgeld kan contant of per pin op onze locatie voldaan worden of dient binnen 7 dagen na inschrijving bijgeschreven te zijn op rekeningnummer: NL64RABO0378498363 t.n.v. Beleza Beautycentrum te Rotterdam.

15. Betaling

a. Beleza Beautycentrum vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Met uitzondering van de prijzen m.b.t. cursussen en workshops.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pinbetalingen of contant te voldoen.
b. Beleza Beautycentrum vermeldt alle prijzen van cursussen en workshops voor cursisten en afnemers zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn exclusief btw. Met uitzondering van de prijzen m.b.t. behandelingen voor de consument. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cursist dient de betaling voor aanvang van de cursus of voor verzending van producten via de bank voor de vermelde uiterlijke betaaldatum te voldoen. Of in overleg vóór aanvang van de cursus de betaling en eventuele producten contant/per bankbetaling te voldoen. Niet betaalde betalingen kunnen leidden tot latere leveringen of het laten vervallen/annuleren/verplaatsen van de cursus/workshop/bestelling. Beleza Beautycentrum mag de cursus/workshop/bestelling, in dit geval het gehele afgesproken honorarium berekenen.
c.Voor sommige producten en diensten kan Beleza Beautycentrum een vooruitbetaling wensen. In dit geval kan afnemer geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de gesloten overeenkomst, totdat de vooruitbetaling door Beleza Beautycentrum is ontvangen.
d. Bij verzending van goederen, vindt de levering pas plaats, indien de betaling per bank vooraf is ontvangen of wordt de levering onder rembours verzonden. Is er sprake van betaling op factuur, dan dient deze factuur binnen de overeengekomen schriftelijke afspraken te worden voldaan.
e. Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te betalen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van € 250,-, en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van Beleza Beautycentrum de werkelijk geleden schade te vorderen.

16. Gevolgen niet nakomen verplichtingen

16a) Als cursist een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, zijn wij gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
16b) De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 16a) zijn voor rekening en risico van cursist. Deze gevolgen zijn onder andere:
– Toegang tot de cursusruimte wordt ontzegd
– Docent begeleiding wordt stopgezet
– Er kunnen geen examens worden afgelegd
16c) Bij beëindiging van de opleiding bedoeld als lid `16a) geldt het volgende:
– Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Beleza Beautycentrum geen verplichtingen meer naar cursist.
– Als beëindiging van de opleiding bedoeld in lid 16a) voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 5 van toepassing.
De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Indien cursist de opleiding wil vervolgen, zult deze zich opnieuw moeten inschrijven.

17. Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam

17a) Het aangeschafte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist.
17b) Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Beleza Beautycentrum.
17c) Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beleza Nagelstudio & Beautysalon.
17d) Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
17e) Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
17f) Bij misbruik van de naam of het logo van Beleza Beautycentrum kan de cursist de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

18. Overmacht

18a) Beleza Beautycentrum behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.
18b) Beleza Beautycentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de cursist c.q. opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
18c) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Beleza Beautycentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beleza Beautycentrum niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
18d) Beleza Beautycentrum heeft het recht de cursus(dag) te annuleren bij minder dan 2 cursisten en/of deelnemers.
18e) Beleza Beautycentrum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19. Prijzen

a.Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Beleza Beautycentrum vermeld.
b. Beleza Beautycentrum behoudt zicht het recht alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht en welke met instemming van de afnemer zijn verricht, in rekening te brengen.
c. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan afnemer de bestelling annuleren ofwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Beleza Beautycentrum
d. Afnemer is de prijs verschuldigd die Beleza Beautycentrum in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Beleza Beautycentrum worden gecorrigeerd.

20. Cursusmateriaal

20a) Bij inschrijving voor een combinatiecursus, wordt per cursist eenmalig een gratis cursus theorieboek verstrekt.
20b) Er zijn diverse material pakketten beschikbaar, in overleg met cursist wordt bepaald welk pakket gekozen wordt.
20c) Het material pakket dient direct na bestelling, contant, per overboeking of met pin te worden voldaan.
20d) Bij betaling via de bank, dient het volledige bedrag op de rekening te zijn ontvangen vóór aanvang cursus.
20e) Materiaal wordt in het geheel, of per module, voorafgaand aan de (eerste) les gezamenlijk gecontroleerd, tenzij anders aangegeven door Beleza Beautycentrum. Voor aanvullende producten of telefonische bestelling geldt contante betaling bij aflevering.
20f) Zonder aanschaf van het cursusmateriaal is het niet mogelijk de cursus te volgen.

21. Algemeen cursus

21a) Lesdagen zijn in dagdelen geplant
14b) Op locatie is geen kantine aanwezig, wel is er op 5 minuten loopafstand een lunchroom. Uiteraard kan een zelf meegebrachte lunch in de cursusruimte aan de koffietafel genuttigd worden.
21b) Er wordt klassikaal les gegeven, waarbij de docent de aandacht gelijkmatig over alle deelnemers verdeeld.
21c) Op uitdrukkelijk verzoek kan er privéles worden aangevraagd. Privélessen worden apart berekend en gegeven volgens de richtlijnen van desbetreffende distributeur, of zijn maatwerk.
21d) Tijdens de cursus wordt gewerkt met uw eigen materialen. Bij sommige cursus wordt uitsluitend met onze materiaal merk gewerkt. Alleen zo kan Beleza Beautycentrum de kwaliteit garanderen.
21e) Voor alle cursussen dient u zelf pen en papier mee te brengen.
21f) Er wordt bijgewerkt met een Nailtrainer en of oefenpopen. Deze dient u iedere lesdag bij u te hebben mits anders besproken met Beleza Nagelstudio & Beautysalon. Bent u niet in het bezit van dergelijke, dan kunt u deze huren per les of dagdeel of nog aanschaffen.
21g) Gezien onze werkwijze zijn live modellen niet bij alle cursussen nodig, alleen bij geselecteerde lesdagen. Voor de lesdagen waar een live model bij nodig is, bent u zelf verantwoordelijk voor het inplannen en regelen van uw model. Kijk op uw cursusplanning goed of en wanneer u een live model nodig heeft en voor welke techniek dit model geschikt moet zijn. Het zorgen voor live modellen is niet verplicht, maar voor specifiek techniek lessen wel nadrukkelijk aan te raden. Mocht uw model voor de les afzeggen is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in zulke situaties voor een reservemodel. In uiterste gevallen kan tijdens deze lessen ook op de Nailtrainer of oefenpopen gewerkt worden.
21h) Bij elke met goed resultaat compleet gevolgde cursusmodule heeft cursist recht op een certificaat. Bij het volgen van een losse cursusdag of module wordt deze aan het eind van de dag uitgereikt, bij een combinatiecursus worden alle behaalde certificaten tijdens een diploma uitreiking overhandigd.
21i) Indien er een les uit een module niet gevolgd is, kan deze les worden ingehaald. Als deze les ingehaald is, zal het certificaat pas kunnen worden uitgereikt.
21j) Indien een cursusmodule niet met goed gevolg is afgerond, is er een mogelijkheid tot herkansen, de kosten hiervan verschillen afhankelijk welke module of combinatiecursus gevolgd word.

22. Klachtenprocedure

Beleza Beautycentrum streeft naar volledige tevreden van al haar klanten en doet er alles aan om haar kwaliteit te behouden en te bewaken. Desondanks kan het voorkomen dat er een tekortkoming wordt geconstateerd over een geleverde dienst of bij een product. Graag nemen wij de ontevredenheid hierover weg. Indien dit niet lukt, kan er een schriftelijke klacht ingediend worden. Vanaf dat moment treedt onze klachtenprocedure in werking. Deze procedure heeft betrekking op alle leveringen en diensten van de bedrijfsonderdelen van Beleza Beautycentrum. Beleza Beautycentrum behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en de van toepassing zijnde bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden.
22a) Klachtenprocedure
In deze regeling wordt verstaan onder:
– Klacht: iedere schriftelijke onderbouwde uiting van onvrede over een door Beleza Beautycentrum aangeboden dienst, product, cursus of opleiding.
– Klager: een persoon die een onderbouwde klacht heeft over een door Beleza Beautycentrum aangeboden dienst, product, cursus of opleiding
22b) Indienen van een klacht
Indien een tekortkoming wordt geconstateerd wordt verzocht dit binnen een termijn van 2 weken na levering van de dienst of producten, o.v.v. ‘Klacht’ schriftelijk, uitsluitend per post of e-mail, in te dienen bij; Beleza Beautycentrum  t.a.v. de directie of belezanailsstudio@gmail.com
– De klacht bevat ten minste:
* De naam en het correspondentieadres van de klager;
* De dagtekening;
* Vermelding van de cursus, dienst of product waar de klacht betrekking op heeft
* Een duidelijke met redenen omklede beschrijving van de klacht. Indien een klacht niet met argumentatie wordt onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen.
– De afhandeling van de klacht valt onder de eindverantwoordelijkheid van F. Klos.
– De ontvangst van de klacht wordt door Beleza Beautycentrum binnen tien dagen schriftelijk bevestigd aan de klager. Ook wordt de verdere afhandeling van de klacht vermeld.
22c) Onderzoek van de klacht
– Beleza Beautycentrum is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.
– Beleza Beautysalon en Nagelstudio Beleza Beautycentrum kan tevens deskundigen inschakelen bij het onderzoek en beoordeling.
– Beoordeling van een klacht duurt maximaal 4 weken na ontvangst van de klacht door Beleza Beautycentrum. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt de klager hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van reden. Tevens zal de klager worden bericht binnen welke termijn uitsluitsel over de klacht zal worden gegeven.
22d) Behandeling van de klacht
– Binnen vier weken na ontvangst van de klacht plant Beleza Beautycentrum een eventueel gesprek in met klager.
– Zowel klager als Beleza Beautycentrum kunnen zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.
22e) Registratie
– Van de klachtafhandeling en gevoerde gesprekken wordt een registratie gemaakt.
– Registraties van klachten worden 5 jaar bewaard.
22f) Afronding van een klacht
– Beleza Beautycentrum streeft ernaar een klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk tot drie maanden na indiening van de klacht.
– De klachtafhandeling wordt schriftelijk meegedeeld aan klager.
– Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgerond, heeft klager de mogelijkheid om in beroep te gaan. Het beroep zal worden behandeld door een onafhankelijke derden
– Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en uiterlijk tot zes weken na dagtekening van de uitkomst van de klachtbehandeling.
– In het beroep dient gemotiveerd naar voren te worden gebracht waarom de klager het oneens is met de uitkomst van de klachtbehandeling.
– De beroepsinstantie bericht klager binnen vier weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
– Consequenties voortvloeiend uit een eventueel oordeel van de beroepsinstantie, worden uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van de uitspraak afgerond.
22g) Evaluatie en wijzigingen
De klachtenprocedure wordt jaarlijks door de directie geëvalueerd.
22h) Overige bepalingen
– Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door Beleza Beautycentrum.
Deze klachtenprocedure maakt integraal deel uit van de bedrijfs policy van Beleza Beautycentrum waarop van toepassing onze Algemene Voorwaarden. Alle klachten zullen dan ook volgens deze voorwaarden worden beoordeeld en afgehandeld.

24) Stage of werken bij Beleza Beautycentrum

24a) Als stageer bent u verplicht de openingstijd en regels van de salon naar volgen. Deze regels zijn met u besproken en staat schriftelijk vermeld in de salon

24b) Ziekmelding moet altijd telefonische vermelding worden, maximaal een dag voor de datum dat u uw stage bedrijf aanwezig moet zijn

24c) Bij niet nakomen van onze afspraken, heeft Beleza Beautycentrum het recht, onze overeenkomsten te beëindigen zonder deze van tevoren a u hoef te melden.

24d) U mag niet halfwegen het stage periode, uw stage bedrijf zomaar verlaten. U moet schriftelijk minimaal twee maanden van tevoren melden.

24e) Uw mag niet over Beleza Beautycentrum slecht praten, of valse getuigenis vertellen. Beleza kan hiermee u rechtelijk aanklagen

25)Beleza Beautycentrum maakt foto's en videos tijdens onze werkdienst. Deze foto's en videos worden gebruikt voor onze marketing bedrijfsdoelen. Wilt u niet op de foto's of video's, Geven deze schriftelijk aan ons door. Doet u dat niet, voordat u uw stage, werk of proefperiode, worden deze door ons gebruikt zonder dat u recht op heb deze te negeren

26. Einde cursusovereenkomst

De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.